pl
en

Projekty foresight w Unii Europejskiej

VERA, Forward Visions on the European Research Area

Projekt VERA ma na celu dostarczenie odpowiednich informacji strategicznych w celu przyszłego zarządzania oraz ustalania priorytetów systemu badań, technologii, rozwoju i innowacji (RTDI) w Europie oraz dla lepszego dostosowywania polityki naukowej, technologicznej i  innowacyjnej do zmieniającego się otoczenia globalnego i nadchodzących wyzwań społeczno-gospodarczych.

więcej...
GLOBAL-IQ - Impacts Quantification of global changes

Celami projektu były: (1), zapewnienie znaczącego postępu w szacowaniu skutków społeczno-gospodarczych i wyzwań na poziomie globalnym, w skali europejskiej i regionalnej; (2) zidentyfikowanie optymalnych strategii adaptacyjnych; (3) ocena całkowitych kosztów i optymalnej adaptacji i łagodzenia skutków wobec globalnych zmian.

więcej...
NEUJOBS - Employment 2025: How will multiple transitions affect the European labour market

Celem projektu NEUJOBS były badania foresightowe, w szczególności analiza możliwych wariantów przyszłości w warunkach transformacji społeczno-ekologicznej i włączenie innych kluczowych wpływów, odwzorowanie ich wpływu na ogólny poziom zatrudnienia, kluczowe sektory i zintegrowanie wszystkich tych danych.

więcej...
COCOPS - Coordinating for Cohesion in the Public Sector of the Future

Projekt COCOPS (Koordynacja Spójności w Sektorze Publicznym Przyszłości) stara się porównywać ilościowe oceny wpływu reformy „Nowego Zarządzania Publicznego” („New Public Management, NPM)”) na sposób zarządzania administracją publiczną w krajach europejskich.

więcej...
PASHMINA - PAradigm SHifts Modelling and INnovative Approaches

Projekt ma się przyczynić do tego, aby lepiej rozwiązywać globalne problemy w długiej perspektywie czasowej (2030-2050), poprzez modele i wskaźniki nowej generacji   w dziedzinach energii-transportu-środowiska oraz użytkowania gruntów i funkcji terytorialnych.

więcej...
AUGUR - Challenges for Europe in the world of 2025

Celem projektu AUGUR jest uchwycenie w zestawie scenariuszy cech i implikacji różnych zjawisk, które mogą pojawić się w 2030 roku we wszystkich dziedzinach, czy to politycznych, gospodarczych, społecznych, środowiskowych i technologicznych w Europie i na świecie.

więcej...
INFU - Innovation futures in europe: A foresight exercise on emerging patterns of innovation. visions, scenarios and implications for policy and practice

Projekt INFU Foresight zakładał opracowanie wiarygodnych  długoterminowych scenariuszy przyszłego rozwoju innowacji w celu budowy długoterminowej strategii dla polityki innowacji oraz dla firm i instytucji innowacyjnych.

więcej...