pl
en

Projekty Foresight w Polsce

Branżowe projekty foresightowe realizowane w ramach Poddziałania 1.4.5 SPO-WKP:

Tytuł projektu Okres
realizacji
Kwota
umowy [zł]
Strona www Udostępnione wyniki
Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych 05.2006 – 05.2008 5 300 000 www.foresightpolimerowy.pl * Na stronie www: opis projektu, obszary tematyczne
Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego 06.2006 – 05.2008 6 000 000 www.igo.wroc.pl/foresight/foresight.html * Na stronie www: schemat zarządzania projektem, wykaz zadań
Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego 07.2006 – 06.2008 3 670 000 www.foresightweglowy.pl * Na stronie www: opis i schemat projektu, prezentacje, baza technologii. Ogłoszone drukiem: 16 publikacji, 19 raportów bez danych bibliograficz­nych (stan 2010.02.16)
Scenariusze rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych 06.2006 – 10.2008 3 390 000 www.foremat.org *
http://intranet.unipress.waw.pl/FOREMAT *
Na stronach www: opis projektu, metodyka, pozycjonowanie technologii, 2.tom raportu, ankiety, narzędzia statystyczne. Publikacje: monografia z wynikami projektu
Ocena perspektyw i ko­rzyści z wykorzystania technik satelitarnych i rozwoju technologii kosmicznych w Polsce 01.2006 - 06.2008 1 300 000 www.kosmos.gov.pl/index.php?link=94&page=0 Na stronach www: opis projektu, prezentacje, raport I fazy projektu, Katalog zastosowań technik satelitarnych w Polsce
Kierunki rozwoju technologii materiałowych na potrzeby klastra lotniczego „Dolina Lotnicza” 11.2006 - 05.2008 298 000 www.dolinalotnicza.pl/projekty/foresight Na stronie www: Opis projektu, lista technologii kluczowych
Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego rud miedzi i surowców towarzyszących w Polsce 07.2006 – 06.2008 3 500 000 http://foresight.cuprum.wroc.pl Na stronie www: Opis projektu, baza technologii z opisami
System monitorowania i scenariusze rozwoju technologii medycznych w Polsce 07.2006 – 06.2008 1 980 000 http://biomed.eti.pg.gda.pl/rotmed * Na stronie www: nieaktualne linki do wyników (dostęp 17.02.2010)
Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju 12.2005 – 11.2007 3 100 000 www.foresightenergetyczny.pl (na stronie głównej informacja o kolejnym projekcie) Na stronie www: dwa raporty; obecnie na stronie http://www.foresightenergetyczny.pl znajduje się informacja o kolejnym projekcie. Publikacje: dwie monografie
* - strona projektu aktualnie nie jest dostępna

Projekty foresightu realizowane w ramach Poddziałania 1.1.1. POIG:

Tytuł projektu Okres
realizacji
Kwota
umowy [zł]
Strona www Lider projektu
Pomorze 2030 - scenariusze rozwoju i kluczowe technologie 12.2008 - 01.2011 2 412 455 www.pomorze2030.pl Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Foresight Technologiczny NT FOR Podlaskie 2020 03.2009 - 02.2012 2 441 262 http://ntfp2020.pb.edu.pl Politechnika Białostocka
Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski 12.2009 - 05.2012 2 868 284 http://wloknotechnologie.pl * Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Projekt foresight "Sieci Gospodarcze Wielkopolski" 08.2009 - 11.2011 1 885 668 www.fsgw.put.poznan.pl Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Foresight w drzewnictwie - Scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 r. 05.2009 - 12.2010 691 540 www.itd.poznan.pl/pl/index.php?id=312 Instytut Technologii Drewna w Poznaniu
Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej 09.2008 - 08.2010 1 198 500 www.foresightarp.pl PIAP
Foresight dla Energetyki Termojądrowej 11.2008 - 09.2009 407 900 www.energetykatermojadrowa.pl Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego
Zaawansowane technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju 03.2008 - 03.2011 1 982 400 www.portaltechnologii.pl * Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego 03.2009 - 03.2011 1 958 000 http://foresight-ogwk.pl Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Akademickie Mazowsze 2030 04.2009 - 01.2012 5 466 384 http://akademickiemazowsze2030.pl Politechnika Warszawska
Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi 06.2009 - 06.2011 1 170 800 www.energia.pwr.wroc.pl * Politechnika Wrocławska
Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia (Quality of Life) oraz wytyczenie przyszłych kierunków rozwoju. Badania metodami foresight 12.2009 - 05.2011 1 787 223 www.qol.ue.wroc.pl Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Foresight wiodących technologii kształtowania własności materiałów inżynierskich i biomedycznych forsurf 06.2009 - 02.2012 2 967 528 www.forsurf.pl Politechnika Śląska
Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050 roku 03.2008 - 12.2010 2 293 480 www.foresightenergetyczny.pl Główny Instytut Górnictwa
Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego -foresight technologiczny 01.2010 - 03.2012 1 919 422 www.inorganicwaste.eu/ Instytut Nawozów Sztucznych, Oddział Chemii Nieorganicznej "IChN" w Gliwicach
Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym 10.2008 - 05.2011 2 805 112 www.foresightgom.pl Główny Instytut Górnictwa
Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego - scenariusze 2050 02.2009 - 11.2011 2 704 469 www.scenariuszeslask2050.pl/ Główny Instytut Górnictwa
Perspektywa technologiczna Kraków Małopolska 2020 09.2008 - 11.2010 1 961 925 http://foresight.kpt.krakow.pl/ Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Analiza i prognozowanie ścieżek rozwoju interdyscyplinarnych nauk o poznaniu metodami foresight 09.2009 - 09.2013 1 181 000 http://komplementarnosc.eu/?url=bazawszystkie,szczegoly&id=306614 * Uniwersytet Jagielloński
Foresight Technologii Odlewniczych w Kontekście Energii do 2030 r. 03.2009 - 05.2011 1 446 407 www.iod.krakow.pl/energia * Instytut Odlewnictwa
Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025 01.2010 - 03.2013 1 999 974 www.ict.foresight.pl Fundacja Progress & Business
* - strona projektu aktualnie nie jest dostępna

Projekty foresightu regionalnego zrealizowane w Polsce:

Tytuł projektu Okres
realizacji
Kwota
umowy [zł]
Program Strona www Rezultaty
Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 roku. 11.2005 - 05.2008 1 200 000 SPO-WKP www.foresight.wroc.pl Dotychczasowe: 14 raportów, 3 publikacje pokonferencyjne, materiały seminaryjne
Monitorowanie i prognozowanie (foresight) priorytetowych, innowacyjnych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego. 07.2006 – 2008 1 953 800 SPO-WKP www.formazovia.pl Seria publikacji „Foresight województwa mazowieckiego”, raporty zawierające analizę stanu obecnego, wyniki poszczególnych etapów projektu oraz prognozowane scenariusze rozwoju technologii
Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski. 09.2006 - 05.2008 870 000 SPO-WKP www.foresight.msap.pl * Operacjonalizacja metodologii badań foresight, diagnozy 3 obszarów badanych w panelach, syntetyczne informacje o stanie poszczególnych sektorów, kwestionariusze diagnostyczne – wersja testowa, katalog hipotez badawczych, kwestionariusze diagnostyczne zweryfikowane w badaniach pilotażowych. Przyszłe: raporty cząstkowe z wynikami badań (3), raport końcowy z badań
LORIS Wizja, Regionalny foresight technologiczny (łódzkie) 2006-2008 2 952 480 SPO-WKP http://loriswizja.eedri.pl Utworzenie Komitetu Społecznego, nawiązanie współpracy z partnerami zagranicznymi, 2 bazy danych, prze­wodnik metodolo­giczny, 3 seminaria, 8 spotkań środowiskowych, 3 konferencje, 1 konsultacje regionalne, 1 portal internetowy z rundami delfickimi online, 2 strony internetowe projektu, 9 raportów z badań, 3 panele dyskusyjne, 1 Regionalne Forum Foresightowe, 5 analiz eksperckich, 1 opracowana prognoza rozwoju branż gospodarki regionu, 145 wywiadów, 1 raport z realizacji projektu, 2 publikacje prasowe, 2 audycje w radiu i tv, 2 cykliczne publikacje, 1 publikacja książkowa
Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego 2006 - 06.2008 756 666 SPO-WKP www.prz.edu.pl/foresight Dotychczasowe: Raporty z badań przeprowadzonych przez partnerów, Raport Kluczowych Branż Województwa Podkarpackiego. Przyszłe: Raporty z prac 7 pa­neli tematycznych, Raport Perspektywicznych Technologii w Branżach, Wstępny Raport Wiodących Technologii, Końcowy Raport Wiodących Technologii Woj. Podkarpackiego
Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego III kwartał 2006 – II kwartał 2008 3 975 000 SPO-WKP www.roz4.woiz.polsl.pl/foresight/ * 3 monografie, konferencja upowszech­niająca ideę projektu i metody, informacje dla kadry ośrodków naukowych do inicjowania badań nad nowymi technologiami oraz usprawnieniem transferu technologii do przemysłu; przygotowanie wkładu do opracowania strategii innowacyjnych dla województwa.
Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego 07.2006 - 06.2008 1 256 360 (dofinansowanie) 1 196 100 (wykorzystane) SPO-WKP www.tu.kielce.pl/foresight Dotychczasowe: Plan Operacyjny Projektu, Analiza trendów rozwojowych podmiotów REGON w powiatach, Ankieta „Ocena branż pod kątem wyboru wiodących technologii”, Identyfikacja Kluczowych Branż Województwa Świętokrzyskiego opracowanie kwestionariusza ankietowego i zastosowanie metody delfickiej, Nauka i postęp techniczny w województwie świętokrzyskim na tle Polski, Raport Kluczowych Branż Regionu. Przyszłe: Identyfikacja Kluczowych Branż Regionu w celu uszczegółowienia obszaru badawczego - opracowanie raportu, Identyfikacja Perspektywicznych Technologii w Branżach – badania socjometryczne, Opracowanie Raportu Wiodących Technologii
REFORM – Regional Economic RTD Policy through Foresight & Mentoring 12.2006 – 11.2008 1 799 645 Środki wspólnotowe w ramach 6. Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji UE (2002-2006) www.darrwww.hb.pl/pl/1031/REFORM_Regional_Economic_RTD_Policy_through_Foresight_Mentoring/ Osiągnięte rezultaty: 1] Ocena obecnej polityki i regional­nych atutów * Analiza regio­nalna * Przewodnik benchmarkingu * Ocena metodologii 2] Rozwój i ocena Europejskich i regionalnych scenariuszy Foresightu * Przegląd globalnych metodologii foresightu * Pilotażowe działania w ramach foresightu w regionach * Regionalne raporty nt. oceny foresightu * Globalny scenariusz foresightu * Regionalne scenariusze foresightu * Regionalne plany działań w zakresie foresightu * Raport nt. scenariusza metodologii *Ocena metodologii 3] Prezentacja uda­nych inicjatyw po­przez organizację wi­zyt studyjnych, ocena tych wizyt 4] * Strona interne­towa, Biuletyn, Baza danych pro­jektu 5] Pro­gram mentorski
Województwo Opolskie Regionem Zrównoważonego Rozwoju - Foresight Regionalny do 2020 roku 07.2006- 08.2008 1392 414 SPO-WKP Poddziałanie 1.4.5 www.foresight.opole.pl/ * Diagnoza rozwoju regionalnego, Analiza prognoz i foresightów w aspekcie: regionalnym, zrównoważonym, technologicznym. Przyszłe: Scenariusze rozwoju regionu w kluczowych obszarach. Koncepcja rozwoju zrównoważonego w regionie, Prognoza zmiany sieci osiedleńczej i komunikacyjnej regionu
The regional impact of technological change in 2020 (Wpływ zmian technologicznych na regiony do roku 2020) 01.2009 - 02.2010 15391,29 EUR Komisja Europejska DG JRC-ITPS, DG Regio www.eteps.net * W ramach projektu Fundacja „Progress & Business” zorganizowała w dniu 2 września 2009 r. specjalistyczne warsztaty foresightowe pt. „Wpływ zmian technologicz­nych na regiony do 2020 r.” W ramach projektu Fundacja opracowała również raport foresightowy dotyczący Polski oraz wzięła udział w opracowaniu raportu końcowego dotyczącego całego terytorium UE.
Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji - Foresight Regionalny dla Wielkopolski od 2008r. do 2013r. wartość projektu w latach 2008-2013: 22 788 949 mln zł POKL Osiągnięte rezultaty: następny etap wdrożenia koncepcji Wielkopolskiego Centrum Innowacji i Kreatywności,wsparcie pilotażowej inicjatywy Lokalnego Centrum Innowacji (LCI),wdrożenie przedsięwzięcia Centrum Doskonałości Kół Zębatych przy PWSZ w Kaliszu,wdrożenie modelu Akademickiego Inkubatora Innowacyjności, organizacja posiedzeń Wielkiej Rady Trzydziestu, aktualizacja RSI dla Wielkopolski, przeprowadzenie konkursu „Wielkopolski Lider Innowacji”, promocja projektu.
* - strona projektu aktualnie nie jest dostępna

Pozostałe projekty foresightowe realizowane w Polsce:

Projekt „Foresight Technologiczny Przemysłu – InSight 2030"
Projekt „Polska 2050”
Mobilising corporate foresight potential among V4 countries
Strona główna