pl
en

Metody Foresightu - Metoda Delficka

 Drukuj

Metoda delficka jest najczęściej stosowaną metodą badań typu foresight. Polega ona na przeprowadzeniu kilkukrotnego ankietowania grupy ekspertów, którzy nie mogą ze sobą uzgadniać odpowiedzi udzielanych w poszczególnych rundach badania. Eksperci powinni posiadać dużą wiedzę merytoryczną i doświadczenie w tematyce będącej przedmiotem ankiet, ale jednocześnie także widzieć daną dziedzinę w szerokiej perspektywie. Niezwykle istotny jest udział ekspertów- praktyków z doświadczeniem w zakresie oddziaływania badanej dziedziny na szeroko rozumiane otoczenie. W badaniach o dużej wadze naukowej lub praktycznej każdy z ekspertów powinien merytorycznie uzasadnić przedstawione poglądy. Po zebraniu wyników i przeprowadzeniu ich analizy, prowadzący projekt przygotowuje kolejną wersję ankiety – zawężającą i uściślającą, często także uzupełniającą obszar badania i rozsyła ją ponownie do tych samych ekspertów. Z doświadczenia prowadzonych badań delfickich wynika, iż cykl ten jest powtarzany kilkakrotnie, aż do wypracowania pewnego konsensusu pomiędzy ekspertami lub do uzyskania stabilnej różnicy poglądów wynikającej z oparcia odpowiedzi o różne zbiory danych. Metoda delficka polega zwykle na badaniu opinii ekspertów dotyczących prawdopodobieństwa lub czasu zajścia przyszłych zdarzeń, a także przyszłych wartości określonych wskaźników ilościowych lub jakościowych. Wyniki otrzymane w metodzie delfickiej mogą służyć do dalszych badań heurystycznych w celu zbudowania macierzy wpływów bezpośrednich określanych na podstawie wiedzy eksperckiej, mogą też być wykorzystane w krzyżowej analizie wpływów (cross-impact analysis, gdzie metoda ta zwana jest analizą strukturalną trendów (AST)) oraz bezpośrednio do budowy scenariuszy. Wyniki analiz delfickich są często materiałem wstępnym do badań panelowych, które są rozwinięciem tej analizy w fazie dyskusji prowadzonych w ramach tzw. „paneli eksperckich”. Obszerne wprowadzenie do metody delfickiej zawarte jest w opracowaniu Skulimowski, Kluz (2016). Wykorzystaniu metod pozyskiwania wiedzy eksperckiej, w tym ankiet delfickich, w praktyce firm innowacyjnych poświęcony jest artykuł zamieszczony na Portalu Innowacji.

Opracowanie: FPB

 

Metody Foresightu