pl
en

Roadmapping technologiczny

 Drukuj

Termin "Technological Roadmapping" odnosi się do różnego rodzaju studiów obejmujących wykorzystanie w planowaniu strategicznym szczegółowych projekcji możliwych osiągnięć technologicznych, produktów i środowiska przyszłości. Tzw. „mapa drogowa” lub – inaczej – diagram roadmappingowy, stanowi zwykle narzędzie normatywne, tzn. że znana lub wstępnie założona jest pożądana przyszła pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa. Diagram roadmappingowy jest graficzną reprezentacją relacji pomiędzy elementami głównych jego warstw (rys. 1), gdzie obiekty oznaczające przeszłe, obecne i przyszłe stany rozwoju naukowo-technologicznego, rynków, technologii i produktów połączone są powiązaniami strukturalnych lub czasowych relacji ukazujących naturę, tempo i kierunki potencjalnego rozwoju. Diagram zawiera także węzły oznaczające kamienie milowe modelowanych procesów, takie jak punkty decyzyjne, możliwości interwencji czynników zewnętrznych niezależnych od przedsiębiorstwa, bifurkacje trendów i scenariuszy. Metoda ta stosowana jest od drugiej połowy ubiegłego stulecia w planowaniu strategicznym, początkowo w branży elektronicznej (Motorola), a następnie w innych branżach i przedsiębiorstwach. Poprzez ukazanie powiązań przyczynowo-skutkowych oraz możliwości technologicznych z celami biznesowymi, roadmapping wskazuje sposoby wchodzenia na rynek z właściwymi produktami we właściwym czasie, a także osiągania celów takich jak obniżenie ekspozycji na ryzyko różnego typu, obniżenie kosztów produkcji itp.

Rys. 1. Przykład diagramu roadmappingowego dla biopaliw płynnych

 

Z punktu widzenia celu roadmappingu technologicznego, można wyróżnić roadmappingowe analizy strategiczne ukierunkowane na:

  • Planowanie produktu lub usług (NPD – New Product Development),
  • Budowę i wdrażanie strategii korporacyjnej,
  • Roadmapping dostosowawczy (do zewnętrznych wyzwań i uwarunkowań, a także prywatyzacji i innych przekształceń prawnych i własnościowych, fuzji, przejęć i restrukturyzacji)

„Mapa drogowa” stworzona w celu wykorzystania wyników foresightu do wyboru priorytetów badanej dziedziny zawierać powinna następujące zalecenia::

  • Przekładać wyobrażenia i scenariusze na konkretne procesy,
  • Zdefiniować strategiczne punkty zwrotne,
  • Określić wspólne ścieżki postępowania dla kilku wizji przyszłości,
  • Stosować odpowiednie metody do identyfikacji priorytetów,
  • Wskazać sposoby optymalnej alokacji środków na konkretne działania w odpowiednim czasie,

Zapewnić możliwości bezpośredniego przejścia od foresightu do budowy strategii działania.

Usługi proinnowacyjne zawierające m.in. badania rynku i roadmapping technologiczny oferowane są przez Centrum Transferu Technologii Fundacji Progress and Business w Krakowie. Więcej na temat roadmappingu można znaleźć na stronie roadmapping.pl

 

Opracowanie: FPB

 

Strona główna