pl
en

Nowe projekty - System wspomagania decyzji w projektowaniu i wdrażaniu przemysłowych systemów bezpieczeństwa wykorzystujących TIK

Opis projektu

Ogólny opis zawierający informacje merytoryczne dotyczące projektu, listę instytucji biorących udział w projekcie, proponowane do zastosowania w realizacji projektu metody badawcze
Typ projektu: SPIN
Horyzont czasowy: 2020-2024
Proponowane do zastosowania metody foresightu: Analiza bibliograficzna, Delphi, scenariusze, modele autonomii, rankingowanie, analiza wielokryterialna, analiza trendów technologicznych

Projekt ma na celu przeprowadzenie analizy technologicznej, która będzie podstawą opracowania koncepcji uniwersalnego systemu zapewnienia bezpieczeństwa przemysłowego,  przy załozeniu, że wybrane decyzje podejmowane będą autonomicznie, a pozostałe będą wspomagane poprzez selekcję i rekomendację najlepszych wariantów planu akcji. W systemie wykorzystywane będą technologie z wybranych obszarów sztucznej inteligencji. Dobór technologii oparty będzie o wyniki analizy bibliograficznej i analizy trendów

Powrót