[projects]

FISTERA - Thematic Network on Foresight on Information Society Technologies in the European Research Area

Tematyczna europejska sieć współpracy w zakresie foresightu dla rozwoju technologii społeczeństwa informatycznego została założona w ramach programu European Information Society Technologies. Jej celem jest umożliwienie najważniejszym europejskim podmiotom działającym w sferze foresightu prowadzenia wspólnych działań naukowo-badawczych, tj.:

Inicjatorem Sieci było międzynarodowe konsorcjum złożone z:

Do międzynarodowej współpracy w ramach FISTERA zaproszony został szereg ważnych instytucji europejskich, posiadających sukcesy w dziedzinie foresightu. W gronie tym znalazła się także Fundacja „Progress & Business”.

Działalność w ramach FISTERA opiera się na:

Głównym rezultatem szeroko zakrojonego projektu jest synteza toczących się wEuropie badań foresightowych dotyczących rozwoju IST. Innymi efektami prowadzonych działań były:

Dodatkowo, dzięki przemyślanej koordynacji działań, udało się uniknąć powielania badań nad IST, zwiększając tym samym efekt synergii: partnerzy projektu uczyli się od siebie nawzajem i dzielili się między sobą rezultatami prowadzonych przez siebie procesów badawczych. Niepodważalnym osiągnięciem FISTERA jest powstanie zasobu zagregowanej i uporządkowanej wiedzy dotyczącej relacji:

W ramach powyższych opracowano scenariusze ramowe, pokazujące alternatywne możliwości rozwoju w różnych warunkach i podkreślające kluczowe wyzwania oraz kwestie krytyczne, mogące zagrozić osiągnięciu optymalnego wyniku.