Metody Priorytetyzacji i Wielokryterialnej Analizy Decyzji

W planowaniu strategicznym niezbędne jest często ustalanie priorytetów technologicznych i inwestycyjnych, preferowanych kierunków rozwoju i ekspansji rynkowej, a także innych celów strategicznych. Priorytetyzacja może też być dokonywana w celu określenia kolejności realizacji zadań, projektów itp. Te z wyższym priorytetem są realizowane wcześniej, gdyż traktowane są jako ważniejsze od zadań, którym przypisano priorytet niższy, lub też termin realizacji zadań o wyższym priorytecie zmieniany jest tylko w sytuacji, gdy zmiana terminu realizacji zadań o niższym priorytecie jest niewystarczająca. Dlatego niezbędne jest ustalenie reguł określających nadawanie praw do pierwszeństwa, a postępowanie zgodnie z nimi nazywane jest procesem dynamicznej priorytetyzacji. Etap priorytetyzacji kończy się usystematyzowaniem wszystkich ocenianych inicjatyw - od tych najbardziej istotnych, do obiektów o najniższej ważności.

W związku z faktem, że oczekiwanymi rezultatami foresightu są również listy priorytetów, pojawia się pytanie: w jaki sposób można wykorzystać badania foresightowe, by wyselekcjonować obiekty priorytetewo z ocenianego zbioru lub zakresu – obszarowego lub tematycznego? Jako odpowiedź na to pytanie proponowany jest następujący sposób postępowania:

Przy stosowaniu zaproponowanej wyżej procedury należy pamiętać, iż dane podane w opisach scenariuszach foresightowych powinny być wcześniej powiązane z kryteriami oceny obiektów (technologii wariantów inwestycji, projektów), zwłaszcza ze wskaźnikami ekonomicznymi i ekologicznymi.

Priorytetyzacja będąca rezultatem foresightu nie zawsze jest podstawą do podjecia decyzji wdrozęniowych. Dla przykładu, priorytetowe kierunki inwestycji w branżach „wrażliwych” społecznie lub środowiskowo, wyselekcjonowane w oparciu o wyniki badań foresightowych w skali kraju czy regionu, mogą uzyskać wysoki stopień racjonalności wdrożeniowej, o ile foresight zapewnił wcześniej konsultacje pozwalające na uzyskanie akceptacji społecznej. W przeciwnym wypadku wyniki badań foresightowych i priorytetyzacji powinny być poddane pod konsultacje społeczne po zakończeniu badań, a przed wdrożeniem.

Przechodząc z poziomu narodowego na poziom regionu, miasta (gminy) czy przedsiębiorstwa, wyniki badań foresightowych mogą być przydatne w budowaniu strategii inwestowania (rozwoju). Wynikiem badań foresightowych jest zdefiniowanie priorytetowych działań, a dopiero na ich podstawie buduje się strategię zarządzania obejmującą zasadnicze etapy, metody i procedury postępowania. Priorytety rozwoju sektorów, technologii, kadr, kompetencji, inwestycji, itp. wyznaczane są na różnych poziomach hierarchii celów, dlatego przy ich analizie warto skorzystać z doświadczeń ekspertów z zakresu wspomagania decyzji.

 

Opracowanie: FPB

 

Metody Foresightu