Metody Foresightu - Analiza PEEST

Analiza PEEST (lub STEEP, występująca także uproszczonym wariancie jako PEST) jest typową metodą z dziedziny zarządzania strategicznego (Narodowy Program Foresight). Jest to metoda analizy otoczenia zewnętrznego, które dotyczy wszystkich jednostek zarządu terytorialnego. Akronim PEEST oznacza czynniki Polityczno – Ekonomiczno - Ekologiczno– Społeczno – Technologiczne badanego otoczenia. Te zewnętrzne czynniki najczęściej są poza kontrolą firm i czasami stanowią dla nich zagrożenie. Analiza PEST jest jedną z częściej stosowanych metod w procesie podejmowania decyzji, w tym ustalania wytycznych w zakresie rozdziału środków z Funduszy Strukturalnych. Umożliwia ona określenie potencjału obszaru, np. wskazując wzrost lub spadek, właściwość i atrakcyjność rynku oraz jego trwałość (stosowane zarówno w NPF: Polska 2020, jak i w innych projektach, zwłaszcza  typu „policy foresight”).

Opracowanie: FPB

 

Metody Foresightu