pl
en

Projekty

 Drukuj

Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego - foresight technologiczny

Numer projektu: WND-POIG.01.01.01-00-009/09
Strona www projektu: http://www.inorganicwaste.eu/

Działania projektu są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2012, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy: Poddziałanie 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight.

Celem projektu jest identyfikacja i ocena potrzeb, możliwości i zagrożeń związanych z rozwojem przemysłu nieorganicznego w Polsce w horyzoncie czasowym do 2030 roku w kontekście towarzyszących mu odpadów. Aspekt ten może okazać się decydujący dla rozwoju tej branży przemysłu, a nawet dla utrzymania wszystkich istniejących asortymentów produktowych wytwarzanych przez ten przemysł. Przedmiotem rozważań są: analiza gospodarki odpadowej oraz nowe i istniejące kierunki badań prowadzące do przyjaznych ekologicznie technologii generujących coraz mniej odpadów trudnych do gospodarczego wykorzystania. Wyniki analizy stanu dotychczasowego i wygenerowane przy różnych warunkach brzegowych najbardziej prawdopodobne scenariusze rozwoju gospodarki odpadowej przemysłu nieorganicznego zostaną przekazane decydentom administracji państwowej i gospodarczej oraz wszystkim zainteresowanym. Wyniki te powinny służyć przygotowaniu odpowiednich działań wyprzedzających w obszarze gospodarczym oraz powinny być wykorzystane do tworzenia, a następnie realizacji, polityki naukowej i innowacyjnej państwa w zakresie objętym badaniem.

Fundacja realizuje projekt w konsorcjum naukowym z Instytutem Nawozów Sztucznych Oddział Chemii Nieorganicznej "IChN" w Gliwicach (koordynator) oraz Instytutem Ochrony Środowiska w Warszawie.